top of page

TIETOTURVA- JA TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR (tullut voimaan 25.5.2018) on henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki. 

Tämän rekisterinpitäjä, Jokiniemen Kissahoitola/Tyrnävän Eläinkoti Tmi noudattaa henkilötietojen käsittelyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 eli EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä kansallista lainsäädäntöä.

 

Tämän rekisterinpitäjän, Jokiniemen Kissahoitola/Tyrnävän Eläinkoti Tmi, tietoturva- ja tietosuojaseloste on päivitetty 8.4.2022 

 

REKISTERINPITÄJÄ

Jokiniemen Kissahoitola/Tyrnävän Eläinkoti Tmi 

 

Y-TUNNUS

1643153-4

 

VASTUUHENKILÖ

Minna Maria Ahonen

Leppiojantie 49

91800 Tyrnävä

p. 0452663100

minna.ahonen(at)jokiniemenkissahoitola.fi

 

REKISTERÖIDYT

Rekisterissä käsitellään asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden henkilötietoja siinä laajuudessa, kun se yritystoiminnan kannalta on tarpeen.

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Erilaisten asiakkuus- ja yhteistyösuhteiden ylläpitäminen ja yritystoimintaan liittyvien tietojen kerääminen siinä laajuudessa, kun se yritystoiminnan kannalta on tarpeen. 

 

REKISTERIN SISÄLTÖ

Rekisteri voi pitää sisällään seuraavia tietoja:

  • nimi- ja yhteystiedot (esim. osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

  • asiakkuuden hoitamiseksi vaadittavat tarpeelliset tiedot (esim. tiedot eläimestä)

TIETOLÄHTEET

Rekisteriin kerättävät tiedot ovat pääasiassa rekisteröidyn itsensä antamia tietoja tai verkkosivuston käytöstä muodostettavia tietoja.

 

Tietoja saadaan mm. puhelimitse, sähköpostitse, www-sivun kautta, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista ja tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan vapaaehtoisesti (esim. tapahtumat).

Tietoja saadaan myös teknisestä valvonnasta, kuten kameravalvonnasta, kulunvalvonnasta, avainhallinnasta ja rikosilmoitinjärjestelmästä. Kameravalvonnasta sekä rikosilmoitinjärjestelmästä kerrotaan kylteillä.

 

HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Digitaalisesti käsiteltävät tiedot on tallennettu ja suojattu salasana- ja tietoturvasuojattuihin tiedostoihin ja niihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. 

 

Manuaalisesti käsiteltävät tiedot säilytetään lukituissa tiloissa. Rekisteröidyllä on mahdollisuus kysyä rekisterinpitäjältä mitä tietoja hänestä on tallennettu ja mihin. Rekisteröityneen tiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö (esim. kirjanpito), laskutus tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

 

Tiedot poistetaan, kun ne eivät enää ole tarpeellisia. 

 

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Jokiniemen Kissahoitolan/Tyrnävän Eläinkodin tiedossa. Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle esimerkiksi markkinointitarkoituksiin. Henkilötietoja luovutetaan ainoastaan viranomaisten tai vastaavien tahojen sitä edellyttäessä ja voimassaolevan lainsäädännön perusteella, tai mikäli yritys katsoo muutoin harkintansa perusteella olevan perusteltu syy tietojen luovuttamiseen lakien noudattamisen toteuttamiseksi.

 

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

 

Tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan sekä rekisteröidylle että toimivaltaiselle viranomaiselle.

bottom of page